Sản lượng sản xuất

  Hàng năm, Công ty Vũ Hoàng đã cung cấp cho thị trường số lượng lớn sản phẩm hóa chất xử lý nước thải, hóa chất phục vụ các ngành công nghiệp (dệt nhuộm, chế biến thực phẩm…) và các loại sản phẩm liên quan đến bảo vệ môi trường (Polymer, chất khử màu, PAC, các chất dinh dưỡng dùng trong nuôi cấy vi sinh (cám, rỉ đường, urê, DAP…). Chất lượng sản phẩm hóa chất các chủng loại đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường.

 + Lĩnh vực sản xuất hóa chất:

 − Sản xuất FeCl3 40%: 1000 tấn/tháng.

 − Sản xuất NaOH 50%: 800 tấn/tháng

 − Sản xuất CaO 99% : 1.500 tấn/tháng

 − Sản xuất Al2O3 7,5%: 2.000 tấn/tháng

 + Lĩnh vực cung cấp hóa chất:

 − Bán H2SO4 98%: 2.000 tấn/tháng

 − Bán HCl 32% : 1.000 tấn/tháng

 − Bán NaOCl 10% : 600 tấn/tháng

 − Bán NaOH 32% : 1.000 tấn/tháng

 − Bán H2O2 50% : 400 tấn/tháng.

  Mục tiêu của Vũ Hoàng là đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về các loại hóa chất công nghiệp, hóa chất xử lý nước thải… bằng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.