3D TRASAR 3DT125 - Chất ức chế ăn mòn gốc Kẽm

3DT125 là sản phẩm chứa Kẽm được sản xuất, cô đặc với công nghệ TRASAR. Sản phẩm sử dụng như một chất ức chế ăn mòn
3DT125 ứng dụng trong hệ thống xử lý nước làm mát